Urlop dla poratowania zdrowia - czym jest i komu przysługuje?

Urlop dla poratowania zdrowia - czym jest i komu przysługuje?

Urlop dla poratowania zdrowia to ważne uprawnienie, mające na celu umożliwienie nauczycielom pełnię zdrowia i skuteczną rehabilitację. W poniższym artykule szczegółowo omówimy warunki, procedury oraz prawa i obowiązki związane z udzieleniem tego rodzaju urlopu.

Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełen etat na czas nieokreślony, którzy przepracowali nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole. Warto zauważyć, że siedmioletni okres pracy uznaje się za nieprzerwany, jeśli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej placówce edukacyjnej.

Jakie są cele udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony z dwóch głównych powodów:

 • Przeprowadzenie zaleconego leczenia w przypadku choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę.
 • Leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa.

W obu przypadkach okres urlopu nie może przekraczać jednorazowo roku.

Jakie są warunki uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia?

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi spełnić kilka istotnych warunków:

 • Siedmioletnia praca w szkole - okres siedmioletniej pracy powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu. Wymóg ten dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.
 • Bliskość nabycia prawa do emerytury - jeżeli nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, urlop nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego nabycie uprawnień emerytalnych.
 • Wliczanie okresów niezdolności do pracy - do siedmioletniej pracy wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy.

Jakie są prawa i obowiązki nauczyciela podczas urlopu dla poratowania zdrowia?

 1. Wynagrodzenie - nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.
 2. Zakaz podjęcia innej pracy - nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej w trakcie trwania urlopu. W przeciwnym razie dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z urlopu.

Jakie są procedury otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia i jakie dokumenty należy dostarczyć dyrektorowi szkoły? 

 1. Potrzeba udzielenia urlopu - orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań, określone w przepisach kodeksu pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę.

 2. Skierowanie na badanie lekarskie - dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wydaje skierowanie na badanie lekarskie, które przeprowadza uprawniony lekarz.

 3. Odwołanie od orzeczenia lekarskiego - nauczyciel ma prawo do wniesienia odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Procedura odwoławcza jest ściśle uregulowana, a koszty badań ponosi szkoła.

 4. Udzielenie urlopu - dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela - podsumowanie 

Urlop dla poratowania zdrowia to istotne narzędzie wspierające zdrowie nauczycieli. Znajomość warunków, procedur i praw związanych z tym urlopem jest kluczowa dla skorzystania z niego w sposób korzystny dla wszystkich stron. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z działem kadrowym bądź uprawnionym lekarzem. Dla pełnego zrozumienia przepisów warto również śledzić ewentualne zmiany dokonywane w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. czyli tzw. Karcie Nauczyciela. Pełną i aktualną treść ustawy można znaleźć na stronie Sejmu RP: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf

Pamiętaj! Zapewnienie sobie odpowiedniego urlopu dla poratowania zdrowia to inwestycja w długofalowe zdrowie i efektywność nauczycieli.